Kategorijos

Bendrosios taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Portalas Manokaina.lt, interneto svetainės adresas https://www.manokaina.lt (toliau – Portalas) priklauso MB „Pi trading“, juridinio asmens kodas 305676131. Šis dokumentas (toliau – Taisyklės) yra sutartis tarp MB „Pi trading“ (toliau – Portalo savininkas) ir Jūsų (toliau – Lankytojas), dėl naudojimosi Portalu.

1.2. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Portalu sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Lankytojas bet kokiu būdu naudojasi ir atlieka veiksmus Portale.

1.3. Lankytojui susipažinus ir patvirtinus Taisykles (t. y. susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su www.manokaina.lt Taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Portalo ir Lankytojo teisės ir pareigos, naudojimosi Portalu sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su Portalu susijusios nuostatos.

1.4. Portalo savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Lankytojai bus informuojami prisijungę Portale bei privalės iš naujo patvirtinti Taisykles.

1.5. Lankytoju šiose Taisyklėse yra laikomas bet kuris asmuo kuris naudojasi Portalu. Naudotis Portalu turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys.

1.6. Užsiregistruodamas Lankytojas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę naudotis Portalu, yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis Portale. Lankytojui nesuteikiama galimybė naudotis Portalu, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Lankytojas iš dalies ar visiškai nesutinka su visomis arba dalimi Taisyklių, jis privalo nespausti mygtuko „sutinku“, kitaip yra laikoma, kad Lankytojas įvertina ir prisiima dėl šio veiksmo kylančius įsipareigojimus, atsakomybę ir sutinka su Taisyklėmis visa apimtimi.

1.7. Portalas gali laikinai arba iš viso nutraukti veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Lankytojui.

1.8. Portalo Lankytojams yra suteikiama virtuali erdvė, kuri leidžia peržiūrėti publikuojamų elektroninių parduotuvių produktus, palyginti kainas ir pasiūlymus bei suteikia galimybę gauti apie juos susijusius pranešimus bei informaciją.

1.9. Portalo savininkas nėra laikomas publikuojamų produktų pardavėju ar tarpininku, todėl neatsako už produktų aprašymų, kainų ir nuorodų tikslumą bei išsamumą.

1.10. Portalo savininkas neatsako už publikuojamų nuorodų turinį bei jose esančius pasiūlymus.

1.11. Šios Taisyklės nėra taikomos Trečiųjų šalių svetainėms. Naudojantis Trečiųjų šalių svetaine galioja toje svetainėje taikomos Taisyklės ir privatumo politika.

1.12. Taisyklės tarp Portalo ir Lankytojo laikomos sudarytomis ir galiojančiomis, kai registracijos lange yra pažymima varnelė prie teiginio „Susipažinau su www.manokaina.lt Taisyklėmis ir su jomis sutinku“.

2. Asmens duomenų apsauga ir registracija

2.1. Portalas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Lankytojas pateikė registracijos metu, prireikus naudoti juos duomenų tvarkymui arba Portalo veiklos planavimui ir analizei. Lankytojo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai Portalo veiklai tik gavus Lankytojo sutikimą (t. y. susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su www.manokaina.lt Taisyklėmis ir su jomis sutinku“). Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą. Portale surinkti asmens duomenys apie Lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir yra nepasiekiami tretiesiems asmenims.

2.2. Lankytojo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Portalo veiklos ribose, tik gavus Lankytojo sutikimą. Lankytojo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus.

2.3. Lankytojo asmens duomenys bus tvarkomi remiantis šių Taisyklių trečiu punktu - Privatumo politika. Jei Lankytojas naudojasi Portalu, yra laikoma, kad jis sutinka su Lankytojo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.4. Lankytojas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi ir tikslūs. Jeigu pasikeičia Lankytojo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos patikslinti.

2.5. Lankytojas turi teisę bet kuriuo momentu, nevaržomai, keisti registracijos duomenis, juos papildyti ar panaikinti savo registraciją.

3. Privatumo politika

3.1. Privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo Taisykles ir sąlygas, taikomas visiems Portalo Lankytojams.

3.2. Lankytojo asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkant Kliento asmens duomenis, Portalas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3.3. Asmens duomenys tai Portalo apie Lankytoją renkama informacija, kuri gali būti panaudota Lankytojo asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

3.4. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, IP adresą, įrenginio identifikavimo duomenis, naršymo istoriją Portale, atsiskaitymo duomenis (banko sąskaitos numeris ir pan.), PVM sąskaitos faktūros rekvizitus, informaciją apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus.

3.5. Kliento anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą) Portalas taip pat naudoja bendravimo su Lankytoju tikslais, įskaitant ir atsakymus į Lankytojo užklausas, pastabas, teikti Lankytojui svarbią informaciją apie Taisyklių ir (ar) šios Politikos pakeitimus, susisiekti su Lankytoju, esant reikalui.

3.6. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie Portalo publikuojamą informaciją apie kitų elektroninių parduotuvių siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, kt.), Portalas siųs informaciją apie publikuojamas kitų elektroninių parduotuvių prekes, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausis Lankytojo nuomonės, praneš apie Portalo naujienas.

3.7. Tiesioginės rinkodaros tikslu Portalas tvarko tokius Kliento asmens duomenis: elektroninio pašto adresą.

3.8. Lankytojas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdamas ir apie tai pranešdamas Portale nurodytais kontaktais.

3.9. Portalo savininkas gali atskleisti informaciją apie Lankytoją, jeigu tai privalo padaryti pagal įstatymą arba siekiant apginti savo teises ar interesus.

3.10. Lankytojo asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims ir (ar) tarptautinėms organizacijoms.

3.11. Portalas gali naudoti ne asmeninius Jūsų duomenis statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės.

3.12. Lankytojas, kaip duomenų subjektas, turi teisę: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus; turi teisę visais atvejais (ne tik kai duomenys tvarkomi neteisingai) reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus; nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.

4. Lankytojo teisės

4.1. Žinoti ir būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą.

4.2. Būti informuotam kur ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti.

4.3. Visais atvejais reikalauti ištaisyti arba sunaikinti Portalo sukauptus savo asmens duomenis.

4.4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jo asmens duomenys.

4.5. Turi teisę naudotis Portalu Taisyklių nustatyta tvarka.

5. Lankytojo įsipareigojimai

5.1. Jeigu pasikeičia Lankytojo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos patikslinti.

5.2. Lankytojas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jeigu Lankytojas praranda savo prisijungimo duomenis, jis privalo apie tai informuoti Portale nurodytais kontaktais.

5.3. Lankytojas, naudodamasis Portalu, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų. Lankytojas pats yra atsakingas už bet kokius naudojimosi Portalu veiksmus ir iš to kylančias pasekmes.

6. Portalo savininko teisės

6.1. Portalo savininkas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti galimybę naudotis Portalu jeigu Lankytojo veiksmai kenkia Portalo darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus arba jeigu to reikalauja kompetentingos valdžios institucijos, arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais.

6.2. Portalo savininkas turi teisę vienašališkai nuspręsti ar Lankytojas pažeidė nustatytas portalo Taisykles.

6.3. Portalo savininkas turi teisę koreguoti Portale atvaizduojamų kategorijų, paslaugų, prekių ir kitus pavadinimus, keisti ar pertvarkyti Portalą ir paslaugas, įskaitant Lankytojų publikuotą informaciją, be išankstinio Lankytojų įspėjimo.

6.4. Portalo savininkas turi teisę tirti Taisyklių pažeidimus naudojantis teisėtomis priemonėmis.

6.5. Bet kada visiškai nutraukti Portalo veikimą.

7. Portalo savininko įsipareigojimai

7.1. Portalo savininkas įsipareigoja gerbti Lankytojo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, saugoti ir tvarkyti duomenis remiantis Privatumo politika, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

7.2. Portalo savininkas įsipareigoja sudaryti Lankytojui galimybę naudotis Portalu remiantis šiomis bendrosiomis Taisyklėmis ir sąlygomis.

8. Atsakomybė

8.1. Lankytojas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Lankytojas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Portalo savininkas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

8.2. Lankytojas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Portalu.

8.3. Lankytojas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.

8.4. Portalo savininkas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Lankytojas, neatsižvelgdamas į Portalo savininko rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.5. Jei Portale yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Portalo savininkas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

8.6. Jeigu Lankytojui naudojantis Portalu ar Portalo teikiamomis paslaugomis yra padaroma bet kokio pobūdžio žala tretiesiems asmenims, už ją Lankytojas prisiima visą atsakomybę, įskaitant žalos ar nuostolių atlyginimą. Taip pat Lankytojas įsipareigoja, kad dėl to nekiltų jokia teisinė atsakomybė Portalo savininkui.

8.7. Portalo savininkas jokiomis aplinkybėmis neatsako už padarinius, kuriuos sukėlė nenugalima jėga (force majeure).

8.8. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina nukentėjusiai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

9. Intelektinė nuosavybė

9.1. Portalo savininkas turi išimtinę teisę naudoti visą portalo turinį.

9.2. Portalo savininko nuosavybe yra laikomi visi teikiamų paslaugų ir prekių ženklai, logotipai ir aprašai, kurie yra pateikti ir atvaizduojami Portale, Portalo savininkas turi visas teises jais naudotis. Tretieji asmenys, įskaitant Lankytojus, negali jų naudoti savo naudai ar kitaip publikuoti be raštiško Portalo savininko sutikimo.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.